52.000 kroner i bøde til hollandsk transportselskab

DEL
(Foto: www.politi.dk )

Tungvognscenter Syd kontrollerede den 28. december 2017 en hollandsk lastbil, der kom kørende ad E45 mod syd ved Kolding. Chaufføren i lastbilen havde et håndskrevet fragtbrev, hvor der stod, at han i sin tilkoblede kølesættevogn transporterede 24 palletanke indeholdende stoffet cymel.

Da cymel ikke er et kendt stof, blev sættevognen åbnet. Palletankene i vognen var stillet sådan, at alle afmærkningerne vendte ind mod hinanden. Derfor var de svære at aflæse, og da der lugtede kraftigt af noget brandbart, undersøgte politiet dem nærmere.

På palletankenes faresedler fremgik det, at der i stedet var tale om opløsningsmidlet xylene, der skal transporteres som farligt gods, og da lastbilen ikke var mærket med farligt gods-skilte var der tale om en overtrædelse af den Europæiske konvention om international transport af farligt gods, ADR-konventionen.

Chaufføren oplyste desuden, at han havde været med færgen fra Oslo til Frederikshavn den forgangne nat, men færgeselskabet kunne oplyse, at lasten ikke havde været anmeldt som farligt gods. Det var en overtrædelse af loven om sikkerhed til søs, jævnfør IMDG-reglerne, der stiller krav om emballering, mærkning og opbevaring af farligt gods til søs.

Den nærmere efterforskning viste, at chaufføren, der selv er vognmand, medbragte et farligt gods-bevis, ligesom han havde skriftlige anvisninger, ildslukkere, og diverse sikkerhedsudstyr med i lastbilen.

Med baggrund i de nævnte overtrædelser endte chaufføren med et bødekrav på i alt 52.000 kr.

40.000 kr. for ikke at anmelde transport af farligt gods til færgeselskabet.

8000 kr. for manglende afmærkning af køretøjet.

4000 kr. for manglende transportdokument.

– Chaufføren erkendte forseelsen og betalte bøden på stedet. Efter at have afmærket køretøjet og fremskaffet et gyldigt transportdokument, kunne han fortsætte kørslen, oplyser politiet.

DEL